โลโก้เว็บไซต์ แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ_14-12-65 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ_14-12-65

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 6 ราย
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา