โลโก้เว็บไซต์ รมต.กระทรวง อว. ร่วมเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตในโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว มทร.ล้านนา ลำปาง 3ธค65 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รมต.กระทรวง อว. ร่วมเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตในโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว มทร.ล้านนา ลำปาง 3ธค65

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 ธันวาคม 2565 โดย มทร.ล้านนารมต.กระทรวง อว. ร่วมเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตในโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว มทร.ล้านนา ลำปาง
     3 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา