โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว...!! อัพเกรดชีวิตในรั้ว มทร.ล้านนา ได้อย่างสะดวกสบาย ด้วย RMUTL APP
อังคาร 16 มีนาคม 2564

ขอเชิญชวน...นักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ดาวน์โหลดการใช้งาน RMUTL UAPP    ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนา RMUTL U App ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงศิษย์เก่า ไม่พลาดทุกข่าวสารและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย - ข่าวสาร - ตารางเรียน/กิจกรรม - เชื่อมต่อกับ Apple'... >> อ่านต่อ


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ รอบ TCAS2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง
จันทร์ 15 มีนาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ รอบ TCAS 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพิเศษ รอบ TCAS๒ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน และเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของคณะเข้าศึกษาต่อ บัดนี้  ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตาพิเศษ รอบ TCAS 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (Online)
ศุกร์ 12 มีนาคม 2564

          ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพิเศษ รอบ TCAS 2 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน และเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของคณะเข้าศึกษาต่อ           บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จึงประกาศร... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิทเศและวันอำลาสถาบัน63
อังคาร 9 มีนาคม 2564

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีจบ และนักศึกษาชั้นปีจบเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา-วันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-12.00 น. รายละเอียดตามไฟล์กำหนดการแนบ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา โทรศัพท์  0 5434 2547-8 ต่อ113           >> อ่านต่อ


สนง.จัดหางาน จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์การทำงาน Part time
อังคาร 9 มีนาคม 2564

     สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาที่สนใจทำงานช่วงว่างจากการเรียนกรอกแบบขึ้นทะเบียนหางานทำ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สามารถขอรับแบบฟอร์มการกรอกได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0 5434 2547-8 ต่อ 126 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมจัดส่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ช่วงกลางปี 2564
อังคาร 9 มีนาคม 2564

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 4  หลักสูตร ประกอบด้วย 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 21-23 เมษายน 2564 2.วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ระหว่างวันที่  29-30 เมษายน 2564 3.เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 4.การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย ระหว... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
อังคาร 9 มีนาคม 2564

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่อย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม โดยกำหนดรูปแบบการบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ในรูปแบบออนไลน์  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ techcon.siamtechu.net สำ... >> อ่านต่อ


สกสค.ลำปาง จัดตรวจคัดกรองดวงตาโรคต้อกระจกผู้มีความบกพร่องของดวงตา
อังคาร 9 มีนาคม 2564

          สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ร่วมกับบริษัทโรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน)  จัดโครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก” โดยบริการตรวจรักษาพยาบาลให้แก่กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มข้าราชการบำนาญ และญาติมิตรสายตรง ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.,ปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน สกสค.จ.ลำปาง 0 5482 1201-2 ต่อ 16 >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era”
อังคาร 9 มีนาคม 2564

       มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era” ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบ Online Conference สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc17/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 5596 8641 >> อ่านต่อ


ประกาศกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2563
จันทร์ 8 มีนาคม 2564

          ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21           สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเขตพื้นที่ คณะ ขอประชาสัมพั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 1313


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา