โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบออนไลน์
พุธ 24 มิถุนายน 2563

       ประชาสัมพันธ์ สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา ในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แบบออนไลน์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 15.00 น. โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  จำนวน  7 ราย  พร้อมหมายเลขการลงคะแนนเสียง ดังนี้           1. นายครรชิต เงินคำคง ผู้สมัครหมายเลข 1          ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10
พฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2563

          มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “University Impact Ranking” ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 โดยแบ่งการนำเสนอผลงาน 2 รูปแบบ คือ การนำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Online  Conference ตามมาตรการสาธารณสุข เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม และลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคโควิด 19 สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ตุลาค... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ"
พฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2563

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ ขอเชิญนักศึกษา คณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ"  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2563 และกำหนดการประกาศผลรางวัลภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอิมแ... >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
พุธ 17 มิถุนายน 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง วันที่ 22 มิถุนายน 2563  >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยวิธีอิเลกทรอนิกส์
อังคาร 16 มิถุนายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยวิธิอิเลกทรอนิกส์                      ด้วยผู้แทนจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามจำนวนที่กำหนดไว้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรัฐบาลได้ประ... >> อ่านต่อ


การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้  >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการในภาคการศึกษาที่ 1/2563
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการในภาคการศึกษาที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดเปิดภาคการศึกษา ที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิท... >> อ่านต่อ


ประกาศประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563

          มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – วันที่  23 มิถุนายน 2563 และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ตั้งแต่วันที่ 1-29 มิถุนายน 2563  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.mju.ac.th/  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5387 3042 >> อ่านต่อ


ขอเชิญทดลองใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563

           สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ได้เปิดทดลองใช้ฐานข้อมุลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ฐาน ประกอบด้วย           1.ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ IG Publishing เป็นฐานข้อมูล E-books รวมหนังสือสหสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 60,000 ชื่อเรื่อง จาก 40 สำนักพิมพ์ (http://portal.igpublish.com/iglibrary)          ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563

          กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด (LEAFLET for WEB MAP) หลักสูตรการใช้โปรแกรม QGIS และหลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน  สามารถดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ www3.cgistln.nu.ac.th/training หรือโทร 0  5596 8707 หรือ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 1152


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา