โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
อังคาร 15 ตุลาคม 2562

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพิ่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตามประก... >> อ่านต่อประกาศ รับสมัครหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “เกษียณสร้างสุข” ประจำปี 2563
พุธ 9 ตุลาคม 2562

     ด้วยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดอบรม โครงการ “เกษียณสร้างสุข” ประจำปี 2563 จำนวน 2 รุ่น  คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ >> อ่านต่อ


ขอเชิญบริจาคเงินสมทบมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
พุธ 9 ตุลาคม 2562

     มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการ  โดยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล “ตามรอยพระบารมี 18 ปี สมเด็จย่า”  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคโดยสั่งจ่ายเป็นธนาณัติ /เช็คสั่งจ่าย หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ ชื่อบัญชี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ 375-0-07264-7 หรือ ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่โจ้ ชื่อบัญ... >> อ่านต่อ


โครงการ HUB Learning Center การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเอง
อังคาร 8 ตุลาคม 2562

        ขอเชิญผู้สนใจเรียนรู้การเรียนแบบออนไลน์ เข้าร่วมโครงการ  HUB Learning Center กับ Extension School มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีการ  เรียนรู้ระยะสั้น และการเรียนในระดับปริญญา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-3925952 , 02-6796450 หรือสอบถามผ่านอีเมลล์ warunratpim@gmail.com  รายละเอียดโครงการคลิก >> อ่านต่อ


คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองและคณบดีคณะศิลปกรรม
จันทร์ 7 ตุลาคม 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีภาระงานที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานของแต่ละส่วนราชการ ดังนี้นเพื่อให้การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ กองพัฒนานักศึกษา กองประชาสัมพันธ์ และสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พร้อมทั้งคำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2
ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562

         ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ” วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” [The 2nd Suan Sunandha National and International Academix Conference on Science and Technology  “Science , Technology   and Innovation for... >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ประจำปี 2562
พุธ 2 ตุลาคม 2562

          บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดการพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ในปี 2562  ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังจิตอาสา  พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” โดยสามารถส่งคลิปการพูดเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค พจนศิลป์ >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมกิจกรรมลำปางวิ่งต้านโกงปี 2
พุธ 2 ตุลาคม 2562

          จังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งต้านโกงปี 2  เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์เพจเฟสบุ๊ค : ลำปางวิ่งต้านโกง หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5435 1080 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 948


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา