โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.ล้านนา
อังคาร 21 มกราคม 2563

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ในมาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และอาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2562 ข้อ 9 โดยมีมติคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563... >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
พุธ 22 มกราคม 2563

       ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รหัส 59,60  และนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน รหัส 61,62 ทุกคน เข้ารับการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนผ่านทาง QR Code ตั้งแต่บัดนี้ – 27 มกราคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา โทร 054-342547 ต่อ 134  หรือ นางสาวอภิรดา  คำฟูบุตร 081-2711232 ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก &nbs... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาระดับ ปวส.2 26 มกราคมนี้
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เตรียมจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  ในวันที่ 26 มกราคม 2563  สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ... >> อ่านต่อเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
พุธ 15 มกราคม 2563

ตามมติคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้กำหนดวันเวลาในการดำเนินการเลือกตั้ง หน่วยการเลือกตั้ง  และประกาศรับสมัครคณาจารย์และข้าราชการเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมฝึกงานรูปแบบพิเศษ ในโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 12
ศุกร์ 10 มกราคม 2563

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ซึ่งเป็นการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาจบใหม่ (ไม่จำกัดสาขา) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการการคัดเลือกได้มีโอกาส "ทำงานจริง" กับบริษัท สิงห์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด และบริษรัทในเครือ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ี่ที่ http://singhabizcourse.com/2020/ >> อ่านต่อ


สถาบันพลังจิตตานุภาพ ขอเชิญร่วมสมัครเรียนครูสมาธิ
อังคาร 7 มกราคม 2563

        สถาบันพลังจิตตานุภาพ  22 วันเชตวัน จ.ลำปาง ขอเชิญร่วมสมัครเรียนครูสมาธิ ไฮเทค  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083-4712188, 086-7284661 ,096-7803298 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 46
อังคาร 7 มกราคม 2563

        สโมสรฝึกการพูดลำปาง ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 46 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  -วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะวันเสาร์) และทำการปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องเวียงคำ โรงแรมลำปางเวียงทอง รายละเอียดตามแนบ >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ
อังคาร 7 มกราคม 2563

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแจ้งโปรแกรมการอบรมประจำปี 2563  หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน และหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.stou.ac.th/Offices/Oce/training/ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
อังคาร 7 มกราคม 2563

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1018


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา