โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 18 เมษายน 2562

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งสำเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 19-23  สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ฝ่ายกิจการ... >> อ่านต่อ


การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน /สำนัก
พุธ 21 สิงหาคม 2562

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก เพิ่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งดังนี้ >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒   ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ   ดาว์นโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศฯ เรื่อง คุณ... >> อ่านต่อ


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นั้น ในการนี้คณะกรรมบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประแภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางนงเยาว์ สารเถื่อน นางนราพร จันพิบูลย์ นางนลัทพร คูหา นางสาวปภาวรินท์... >> อ่านต่อ


ชี้แจงการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค
อังคาร 6 สิงหาคม 2562

           ตามกำหนดการปฏิทินการศึกษา หากวันสอบตรงกับวันหยุดตามประกาศของทางราชการ คณะ/เขตพื้นที่ สามารถจัดสอบได้ตามความจำเป็น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละคณะ/เขตพื้นที่ ในการกำหนดวันสอบกลางภาคและปลายภาค เพื่อให้การสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดเพิ่มเติม https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/03/20180320113850_15348.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศ ยกเลิกการใช้รูปถ่ายประกอบการขอเอกสารการศึกษา
ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562

ประกาศ ยกเลิกการใช้รูปถ่ายประกอบการขอเอกสารการศึกษา          เพื่อให้การขอเอกสารการศึกษาของ มทร.ล้านนา มีความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 ก.พ. 62 จึงมีมติให้ยกเลิกการใช้รูปถ่ายในการยื่นขอเอกสารทางการศึกษาของ มทร.ล้านนา ทุกระดับ ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 62 เป็นต้นไป ประกาศยกเลิกการใช้รูปถ่ายดังนี้ >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562

        คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  เปิดรับสมัครนสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.nkrc.or.th หรือ www.mfa.go.th/asean หรือ >> อ่านต่อ


บริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจร่วมทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562

         บริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจร่วมทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10  General English Proficiency Online Test by EOL System (GEPOT 10) จัดสอบวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เข้าสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทราบผลและเปรียบเทียบผลสอบกับ CU-TEP, TOEIC , TOFEL ,CEFR ค่าสอบคนละ 200 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุฑามาส  ชาลีคลี โทรศัพท์ 099-2164321 หรือ >> อ่านต่อ


บริษัทนิยมพานิชขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2562
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562

         บริษัทนิยมพานิชขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2562  ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฯ ชั้น 3 บริษัทนิยมพานิชลำปาง จำกัด ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-222999 >> อ่านต่อ


โรงเรียนเมืองมายวิทยาขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562

โรงเรียนเมืองมายวิทยาขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล “เมืองมายวิทยา มินิมาราธอน” ครั้งที่  3 วิ่งเขื่อนกิ่วลม  ชมธรรมชาติบ้านแลง ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  โดยจัดแข่งขัน 3 รายการ คือ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท รายการซุปเปอร์ไมโครมาราธอน ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร ค่าสมัคร 250 บาท เดินการกุศล ระยะทาง 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 50 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-825186 หรือเฟสบุ๊ค เมืองมายวิทยา ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 912


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา