โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดโรงเรียน
พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561

              ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยกริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านหนังสือโรงเรียนในหลักสูตร “กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโดยสื่อสารสร้างวรรค์” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยกริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภํฏลำปาง  ค่าลงทะเบียนท่านละ 600 บาท  สามารถแจ้งรายฃื่อผู้เข้าอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้ารับการอมรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”
พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561

               กองทุนสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เอเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกคองและหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท  สมัครออนไล... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการระดับชาติ “Mind-Movement Sciences into 2020”
พุธ 6 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ Mind-Movement Sciences into 2020 : Office Workers’ Wellness” ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code หรือ URL : http://www.slc.ac.th/deactical.php?ID_Ne=199   >> รายละเอียดเพิ่มเติ... >> อ่านต่อ


การประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ
พุธ 6 มิถุนายน 2561

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนื่องในโอกาศครบรอบ 41 ปี ของการสถาปนาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง Translating ELT Research into Classroom Teaching Practice ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 202 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/research  ... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561
พุธ 6 มิถุนายน 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานระดับนานาชาติได้ที่ http://www.uruicst2018.uru.ac.th และระดับชาติได้ที่ researchfair.uru.ac.th โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561   &... >> อ่านต่อ


ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
พุธ 6 มิถุนายน 2561

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ทุกเขตพื้นที่ ซึ่งสำเร็จการในภาคการศึกษา 1/2560 2/2560และภาคฤดูร้อน/2560 สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32  ประจำปีการศึกษา 2560 ตามหมายกำหนดการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี เอกสารตามไฟล์แนบท้ายประกาศนี้  >> อ่านต่อ


การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
จันทร์ 4 มิถุนายน 2561

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด >>คลิก >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ประจำปี 2561
พุธ 30 พฤษภาคม 2561

                สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ทั้งในมิติของวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการหรือนิเทศศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561  ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยานน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-6708888 ต่อ 3695 หรือ 3655 หรือ www.nbtc.go.th... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ประกาศทุนวิจัย
พุธ 30 พฤษภาคม 2561

        สำนักงานทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน ได้แก่ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.) ทุนส่งเสริมนักวิจัยนุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://academic... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งสำเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ฝ่ายกิจการนักศึก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 713


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา