โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ ปีงบประมาณ 2565
พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ประธานเปิดการประชุม โดย ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และการบรรยายหัวข้อ เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป พืชทองหลาง     >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมการ Cupping เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกาแฟพิเศษ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพธุรกิจกาแฟพิเศษแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือมุ่งมาตรฐานส่งออกตามโมเดลทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมการ Cupping เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกาแฟพิเศษ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพธุรกิจกาแฟพิเศษแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือมุ่งมาตรฐานส่งออกตามโมเดลทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด ที่อาคาร Coffee Go Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพธุรกิจกาแฟพิเศษแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือมุ่งมาตรฐานส่งออกตามโมเดลทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด และหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ มทรล้าน... >> อ่านต่อ


หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับประมงจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับประมงจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวคิดและเทคนิคการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในยุค New Normal" ให้กับยุวเยาวชน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมร้านอาหารแอ่วอิ่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิ... >> อ่านต่อ


ทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA For All ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563

ทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA For All ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA For All ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ภายใต้โครงการ “การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางวิชาชีพแบบบูรณาการระหว่างสถานศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง”   โดยกิจกรรม “BALA For All” เป็นกิจกรรมที่บูรณาการศาสตร... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวต้อนรับครูฝึก อาจารย์ผู้กำกับ และนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาสเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563

          21 สิงหาคม 2563  ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวต้อนรับครูฝึก อาจารย์ผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหารในโอกาสเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมสนับสนุนอาหารว่างและน้ำดื่มในการจัดกิจกรรม ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2562
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และ รองศาสตราจารย์ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 >> อ่านต่อ


ทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA For All ที่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563

ทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA For All ที่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA For All ที่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง ภายใต้โครงการ “การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางวิชาชีพแบบบูรณาการระหว่างสถานศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง”  โดยกิจกรรม “BALA For All” เป็นกิจกรรมที่บูรณาการศาสตร์ระหว่าง สาขาบริหารธุรกิจ... >> อ่านต่อ


สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ จัดสัมมนาโครงการ "Food Stylist กับเทคนิคการถ่ายภาพ" เพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร
พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563

          19 สิงหาคม 2563 สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ Food Stylist กับเทคนิคการถ่ายภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดตกแต่งจานอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์อัศพงษ์ อุประวรรณา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร ... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของผู้เรียน เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของผู้เรียน เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 โดยจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 4 ด้าน 13 รายการ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ... >> อ่านต่อ


พืชศาสตร์ราชมงคลลำปาง จัดโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจ สานต่อมรดกทางวัฒนธรรมฐานข้าวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563

          19 สิงหาคม 2563 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   สร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจ สานต่อมรดกทางวัฒนธรรมฐานข้าวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงนาสาธิต มีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน โดยมี ผศ.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 1696


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา