โลโก้เว็บไซต์ นริศรา สกุลสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : นริศรา สกุลสอน

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 28 เมษายน 2559 อาจารย์พงศกร สุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ชั้นปีที่ 2 เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมและท้องถิ่น     >> อ่านต่อ


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมทางไกล Video conference
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย จำนวน 17 คน เข้าร่วมประชุมทางไกล Video conference ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในเวทีต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประกิษฐ์ เป็นผู้บรรยาย    ข่าว/ภาพ :เยาวลัก... >> อ่านต่อ


กองบริหารทรัพยากรลำปาง รดน้ำดำหัวขอพรท่านรองอธิการบดี
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร นำบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานรองอธิการบดี จากนั้นคุณเสาวนีย์ ภู่ทอง รอง ผู้อำนวยการฝ่ายคลังและพัสดุ นำบุคลกรร่วมรดน้ำดำหัวท่าน ผู้อำนวยการวันชาติ สุวัตถี เพื่อขอพรและเพื่อเป็นอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ จัด โครงการ “หนึ่งบาท หนึ่งชีวิต” ให้ทานแก่สุนัข ณ วัดเวฬุวนาราม
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่  27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  รหัสวิชา13061002 โดยมีอาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษา จำนวน 34 คน  ร่วม โครงการ “หนึ่งบาท หนึ่งชีวิต” วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการการเลี้ยงและดูแลสุนัขอย่างถูกวิธี รู้จักนำหลักความรู้ทางวิชาการมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้สุนัขจรจัดมีคุ... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมดนตรีในสวน
อังคาร 26 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

     สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมดนตรีในสวน Music in the garden ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และคณะผู้บริหารร่วมชมและให้กำลังใจ    นายบุญสยาม ขัตบุญเรือง นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย” ครั้งที่ ๑๑ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อังคาร 26 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการ “ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย” ครั้งที่ ๑๑ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และมีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมสำนึกคุณค่าด้านประเพณีวัฒนธรรม ทำนุบำรุงกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน
อังคาร 26 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่  26 เมษายน 2559 มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน "ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย ประเพณีปีใหม่เมือง" ประจำปี 2559 ภาคเช้า กิจกรรมแรกประกอบพิธีทางศาสนา ณ บริเวณศาลาพระพุทธ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พิธีดังกล่าวมีท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าแม่วังร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก            สำหรับกิจกรรมภา... >> อ่านต่อ


นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบรถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลเสริมงาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
จันทร์ 25 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๕๙ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการส่งมอบรถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ (ต่อเนื่อง) ก่อนสำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย นายกิตติพันธ์  กระทง นายกิตติพงษ์ ก๋าวี และนายภาคภูมิ ตื้อกันทะ โดยมีอาจารย์ชัยยันต์  ใจบุญมา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดี ให้เ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ(SME Bank) หารือเรื่องการสนับสนุนด้านการพิจารณาเงินกู้ โครงการสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-Up)
จันทร์ 25 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการ ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ๒๕๕๙ (New Entrepreneurs creation & Start-Up 2016) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ(SME Bank) ประกอบด้วย คุณจรินทร์ เชียงกุล ผู้อำนวยการภาค ๑ คุณบรรเจิด ขาวลออ ผู้จัดการ เขต ๓ และคุณวัชระ ผู้จัดการสาขาลำปาง ในโอกาสหารือเรื่... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน วัดพระธาตุเสด็จ”
จันทร์ 25 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 8.00 - 12.00น. นักศึกษาสาขาการจัดการระดับชั้นปริญญาตรี เทียบโอน 2/2 และสาขาการตลาด ระดับชั้น 1/2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ จำนวน19คน ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสาเพื่อพัฒนาศาสนสถาน” ณ วัดพระธาตุเสด็จ ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง    กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 164


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา