โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปเห็ด สร้างรายได้แก่ชุมชน
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมแปรรูปเห็ดแก่กลุ่มเพาะเห็ด บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 3 ต.สำราญราษฏร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2563 เพื่อนำไปจัดทำอาหารสุขภาพและขยายผลสร้างรายได้ ... >> อ่านต่อ


ประกาศประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – วันที่  23 มิถุนายน 2563 และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ตั้งแต่วันที่ 1-29 มิถุนายน 2563  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.mju.ac.th/  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5387 3042 >> อ่านต่อ


ขอเชิญทดลองใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ได้เปิดทดลองใช้ฐานข้อมุลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ฐาน ประกอบด้วย           1.ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ IG Publishing เป็นฐานข้อมูล E-books รวมหนังสือสหสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 60,000 ชื่อเรื่อง จาก 40 สำนักพิมพ์ (http://portal.igpublish.com/iglibrary)          ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด (LEAFLET for WEB MAP) หลักสูตรการใช้โปรแกรม QGIS และหลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน  สามารถดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ www3.cgistln.nu.ac.th/training หรือโทร 0  5596 8707 หรือ >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอกตอบแบบประเมิน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบวัดการรับรู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563 ทาง https://itas.nacc.go.th/go/iit/yu18im ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบวัดการรับรู้ ได้ที่  https://itas.nacc.go.th/go/eit/yu18im สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณม... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19  โดยสามารถร่วมบริจาคเป็น ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 ผ่านเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iub   และ www.facebook.com/ETDA.Thailand  ร่วมชิงรางวัลมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณณิชมง  พิศาลวุฒิ  โทรศัพท์ 0 2123 1234 ต่อ 90635 หรือไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์และขยายระยะเวลารับสมัคร หัวหน้า สาขาบริหารธุรกิจ และหัวหน้าสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
พุธ 10 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

          ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ประกาศรับสมัครหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  หัวหน้าสาขาการบัญชี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ เพื่อสรรหาหัวหน้าสาขาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมนั้น ทางคณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์และขยายระยะเวลารับสมัคร หัวหน้า สาขาบริหารธุรกิจ และหัวหน้าสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตามรายละเอียดแนบ        ... >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ เดือนพฤษภาคม 2563 มทร.ล้านนา ลำปาง
จันทร์ 1 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560)            การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ  เดือนพฤษภาคม  2563 >> อ่านต่อ


ขอความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน แจ้งข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ตำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ขอความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ นายบรรจงศักดิ์  วงศ์ปราชญ์ โดยจัดส่งข้อมูลไปยังประธานคระกรรมาธิการสามัญที่ตู้ ปณ.45 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือที่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 783


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา