โลโก้เว็บไซต์ คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สนง.ประกันสังคมจังหวัด ลำปาง จัดโครงการประกันสังคมสู่สถานศึกษา 63
พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ลำปาง จัดโครงการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการประกันสังคม สู่สถานศึกษา ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประกันสังคมแก่นักศึกษาก่อนจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีนศ. เข้าร่วมโครงการจำนวน 110 คน ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยการประสานงานจาก อ.กรณิศ เปี้ยอุดร  อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจ  ทั้งนี้ การดำเนินกิจก... >> อ่านต่อ


แผนการเรียนเสนอแนะ สำหรับนักศึกษารหัส 63 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
พุธ 10 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 63 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  หลักสูตรการจัดการธุรกิจ  แผนการเรียนเสนอแนะตล... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา
จันทร์ 18 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  หัวหน้าสาขาการบัญชี  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  รับสมัครระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์... >> อ่านต่อ


อาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอ Oral Presentation การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
จันทร์ 27 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหาร 3)  ในหัวข้อเรื่อง ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก  ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมป... >> อ่านต่อ


ประกาศรายวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 23 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามปฏิทินการศึกษาความทราบแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดแนบ  ประกาศ ณ วันที่ 23 ม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโดยใช้สื่อการสอน STEM Education
พฤหัสบดี 22 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโดยใช้สื่อการสอน  STEM Education           วันที่ 21 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยการบริหารงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล ได้มอบหมายให้ ดร.พวงทอง วังราษฏร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และคณะอาจารย์จากคณะวิศวก... >> อ่านต่อ


นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเชื้อรากำจัดมอดและแมลง ศัตรูกาแฟ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง
อังคาร 20 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 17 มีนาคม 2561 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ลงพื้นที่บ้านป่าเหมี้ยง ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลี ตั้งระเบียบ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา วิทยากรดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบ Business Ecosystem ของกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง พัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน
จันทร์ 5 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบ Business Ecosystem ของกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง พัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน           3 มีนาคม 2561 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่บ้านป่าเหมี้ยง ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง             อาจารย... >> อ่านต่อ


ประกาศผลรางวัลจับสลาก โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยในสถานศึกษา
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจับสลาก โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 (วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560) ขอให้ผู้ได้รับรางวัล นำหลักฐาน (บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่) ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่.....     ฝ่ายกิจการพิเศษ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง (คุณปวีณ์ริศา ภวภูตานนท์)      ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป >>>  >> อ่านต่อ


กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 3, 4, 5, 8, 9 พฤษภาคม 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/04/20170421120334_76342.pdf  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 18


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา