โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 บทความ

ศูนย์วัฒนธรรม ดำเนินงานโครงการวันวัฒนธรรม
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วัฒนธรรม ดำเนินงานโครงการวันวัฒนธรรม "กิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ สีจากครั่ง”  ในวันพุธ  ที่ 9 สิงหาคม 2566  ณ อาคารปฏิบัติการกลาง มทร.ล้านนา ลำปาง โดยทีมวิทยากรจาก สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา >> อ่านต่อ


เปิดบ้านราชมงคล Open House 2566 : สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ 2567
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เปิดบ้านราชมงคล Open House 2566 สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567  วันที่ 17 ส.ค. 66 เวลา 8.00 น. - 15.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   พิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วมงาน - เยี่ยมชมบูธแนะนำหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่ 67 - บางหลักสูตรมีโควตาพิเศษ - มีโควตานักศึกษาพิการเรียนฟรีตลอดหลักสูตร - มีคะแนนพิเ... >> อ่านต่อ


หนังสือรายงานประจำปี 2565 กระทรวง อว.
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2565 ของกระทรวงฯ ซึ่งได้รวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด เผยแพร่ให้กับหน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และห้องสมุดทั่วประเทศได้ทราบและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ด้านล่างข่าวประชาสัมพันธ์นี้ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดห้องเรียนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง รุ่นที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรสมัยใหม่
อังคาร 8 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง รุ่นที่ 2 ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พร้อมเปิดห้องเรียนวันแรก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา ธาราเวชรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด และรับฟังคำกล่าวรายงานจาก ผู้ช่วยศาสต... >> อ่านต่อ


สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
จันทร์ 7 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffic... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง รับโล่รางวัลนักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี 2565 จากองคมนตรี
ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  วิทยาคุณ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลนักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ) ประจำปี 2565 จาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในงานพิธีมอบโล่รางวัลนักสัตวบาลดีเด่น และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สำหรับโล่รางวัลนักสัตวบาลดีเด่น... >> อ่านต่อ


แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคการจัดทำแบบเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยของกองบริหารงานบุคคล
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คลังความรู้

โครงการ (Project) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน  การเขียนโครงการ เป็นการเขียนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน  เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการวางแผนการทำงาน การศึกษา การริเริ่มปฏิบัติงานดังนั้น  โครงการย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  มีความเป็นไปได้ชัดเจน และเป้าหมายของโครงการต้องประกอบด้วยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้กำหนดให้... >> อ่านต่อ


อาจารย์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

         อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี2566 “…สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” (The 9th Conference and Research Innovations: CRCI 2023) ภายใต้โครงการเผยแพร่และผลักดันผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์โดยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติระห... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในทางการแพทย์
พุธ 26 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย ณ อาคารอเนกประสงค์  มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยและใช้ในทางการแพทย์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคจำนวนมาก        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ        ภาพ : จตุพร  โปธาคำ     ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากรผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย บนพื้นฐาน “รู้ตน รู้ทีม รู้องค์กร”
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index : PI) ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  บนพื้นฐาน “รู้ตน รู้ทีม รู้องค์กร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 829


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา