โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 บทความ

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปางเปิดห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพิ่มประสบการณ์นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
พุธ 6 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  (ปวส 1) จำนวน 24 คน  ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะและเรียนรู้ภาคปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้วิชาเกษตรบูรณาการ โดยมีอาจารย์สมเกียรติ ตันตาเป็นผู้ประสานงานและนำชมกิจกรรม การเรียนการสอนของสาขาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง และเทคโนโลยีกา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ ร.ร.แม่ทะวิทยา จัดหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ด้านธุรกิจเกษตร
พุธ 6 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

          คณะบริหารและศิลปศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ทะวิทยา เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และสร้างทักษะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน- 29 สิงหาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา ร่วมพิธีปิด “กิจกรรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมโครงการ “ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่
อังคาร 5 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่2 (2nd SAT young entrepreneur 2023)” ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภายใต้คอนเซ็ปท์ “MAEWANG ARGO-INDUSTRY” >> อ่านต่อ


สุดยอด นักวิจัยราชมงคลล้านนา คว้า 2 รางวัลการประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTCON 2023
อาทิตย์ 3 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยที่คว้ารางวัล รางวัลจากการนำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ดีเด่นระดับชาติ รางวัลระดับดีเด่น(Gold Award) อาจารย์กนกอร จิตจำนงค์  งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย” รางวัลการประกวดนวัตกรรม รางวัล... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดี
เสาร์ 2 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอแสดงความยินดีกับ ท่านศุภมาศ อิสระภักดี  ในโอกาสที่ได้ที่รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง 1 ลำปาง
พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเดิม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และปริญญาตรี ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ไฟล์ประกาศ... >> อ่านต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครรอบโควต้าพิเศษ
อังคาร 29 สิงหาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครรอบโควต้าพิเศษ ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2566 หากน้องๆคนไหนสนใจ สามารถติดต่อสอบถามทางเพจของเราได้เลย มาเป็นครอบครัว วิทย์-เกษตร ราชมงคลล้านนา ลำปางด้วยกันน้าา  FB https://www.facebook.com/SATRMUTL2020   >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567
อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ และทิศทางการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในบริหา... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ผู้บริหารจากสถานประกอบการ ผลักดันกำหนดทิศทางหลักสูตร งานวิจัย สร้างนวัตกรรม และการสร้างบัณฑิตนักประกอบการ
เสาร์ 26 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ประกอบการ  ผลักดันกำหนดทิศทางหลักสูตร งานวิจัย สร้างนวัตกรรม และการสร้างบัณฑิตนักประกอบการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนการบริหารงานในภาคผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 829


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา