โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
LPC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรัญญา  ธาราเวชรักษ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : 054-342547-8
เบอร์ภายใน : 
อีเมล : kwan_or@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี
LPC

ดร.ปัทม์  ปราณอมรกิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8
เบอร์ภายใน : 
อีเมล : p.pranamornkith@rmutl.ac.th

LPC

ดร.ณฤทธิ์  ฝั้นสืบ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8
เบอร์ภายใน : 
อีเมล : pan503@rmutl.ac.th

LPC

ดร.ปรัศนีย์  กองวงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8
เบอร์ภายใน : 
อีเมล : pratsanee@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา