โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์


 

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • รับราชการ กรมปศุสัตว์ นักวิจัย นักวิชาการ หรือ นักวิทยาศาสตร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร
 • เจ้าหน้าที่ในธุรกิจบริษัทหรือสถานประกอบการทางการเกษตร
 • เจ้าหน้าที่ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
 • เจ้าหน้าที่ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร
 • ประกอบธุรกิจการเกษตร ธุรกิจด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์เกาตร เป็นต้น


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา