โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ตำแหน่งผู้ควบคุมงานระดับหัวหน้าฝ่าย (Supervisor) หรือระดับหัวหน้าแผนกทั้งในฝ่าย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • การผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  • ประกอบอาชีพในงานระบบประกันคุณภาพด้านอาหาร
  • นักวิชการในหน่วยงานราชการ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการแปรรูปอาหาร นำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารหรือเทียบเท่า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา