โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ


 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เจ้าหน้าที่บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
  • นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟแวร์
  • นักออกแบบและพัฒนากราฟิกและสื่อประสม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาชาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา