โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ศุกร์ 22 กันยายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตา ดุมกลาง อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รดา สมเขื่อน อาารย์สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมล่องสะเปาฯ ประจำปีการศึกษา 2566
พุธ 29 พฤศจิกายน 2566

เย็นวานนี้ (28 พ.ย66) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา ธาราเวชรักษ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมล่องสะเปา ชาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง (อาคารภูมิทัศน์เดิม) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา ธาราเวชรักษ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการสื... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับบุคลากรจาก Ho Chi Minh City University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 23 พ.ย. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ศกุนตลา สายใจ ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับบุคลากรจาก Ho Chi Minh City University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย Ms.Nguyen Thi Minh Ngoc  OIA Specialist for Asian Partner และ Ms. Dang Huynh Diem Phuong  GTLT FIE Specialist for Asia Program ในโอกาสเข้าเยี่ยมศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศระหว่าง... >> อ่านต่อ


อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลนักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น งานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร
พุธ 22 พฤศจิกายน 2566

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 66 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.จัดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ครบรอบ 20 ปี ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและ นวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2566

      คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 8 และ 65/1 แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และความในข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเ... >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566

     วันที่ 12 พ.ย. 66 สาขาวิทยาศาสตร์เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่... >> อ่านต่อ


บริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา น่าน
อังคาร 7 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จำกัด โดยคุณกานต์ชนก ไชยมงคล ฐานะผู้แทนบริษัท มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประเภททุนเรียนดี ขาดทุนทรัพย์ แก่นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน  ได้แก่ นางสาวพรรณิกา  แซ่เติ่น และนางสาวเบญญา  คำอ้ายล้าน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร สายปาระ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกษตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามความร่วมมือเสริมสร้างการเป็นพลเมืองคุณภาพฯ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อังคาร 31 ตุลาคม 2566

        31 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดันโยบายในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กับนายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ... >> อ่านต่อ


ทีมวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะจัดกิจกรรมแต่งกายล้านนา... มาย้อนวันวานหาอดีต ชวนคนรุ่นใหม่แต่งกายด้วยผ้าไทย
เสาร์ 28 ตุลาคม 2566

      วันที่​ 27​ ตุลาคม​ 2566​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น หัวหน้าโครงการวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรม "แต่งกายล้านนา... มาย้อนวันวานหาอดีต"​ ณ​ มิวเซียมลำปาง​ จังหวัดลำปาง​ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์​ ดร.สุพรรณี​ ฉายะบุตร​  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงาน​  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการลำปางแฮปปี้โฮะซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรร... >> อ่านต่อ


บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมเสวนาวิชาการ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในงานครบรอบ 64 ปี มุมมอง AI ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ศุกร์ 27 ตุลาคม 2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา รับเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนา งานครบรอบ 64 ปี มุมมอง AI ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึงจัดระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “64 ปี วช. สร้างองค์ความรู้ เชิดชูเกียรตินักวิจัย พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” โดยภาคการเสวนาวิชาการในวันที่สามของการจัดงาน ในประเด็น “AI ปัญญ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 428


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา