โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
         ห้องสมุด

        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        Service
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ห้องประชุม VDO Conference
  • ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้
  • ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
  • ห้องประชุมเธียร์เตอร์อาคาร 80ปี
  • ห้องประชุมเธียร์เตอร์อาคาร 84ปี


ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งขึ้นโดยการแบ่งส่วนงานกองการศึกษาลำปาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๕๐ (ข้อ ๖)โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๙ ง หน้า ๑๒- ๑๓  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอำนาจความในมาตรา ๖ และ ๙ วรรค ๒ ได้ ออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาลำปาง ออกเป็นกองการศึกษาลำปาง และกองบริหารทรัพยากรลำปาง ในปีการศึกษา ๒๕๕๒

ทำเนียบผู้บริหาร
1.ผศ.สมพร คุ้มจอหอ พ.ศ. 2552 - 2554
2.ผศ.วีระ อินทร์นารี พ.ศ. 2554 - 2559
3.ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ พ.ศ. 2559 - 2561
4.นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
สารสนเทศทันสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็น ศูนย์ให้บริการสื่อสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอบสนองความต้องการของสังคม 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ใช้บริการทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีการทำงานอย่างมีคุณภาพ

โครงสร้างการบริหารงาน


 

บุคลากรฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 


นายอภิชาติ ปีบ้านใหม่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(งานพัฒนาสารสนเทศ)
นักวิชาการศึกษา
(งานระบบเครือข่าย)

นายสุรินทร์ ศรีจันทร์
ช่างเทคนิค
(งานระบบสื่อสาร)
ช่างเทคนิค
(งานระบบคอมพิวเตอร์)


งานห้องสมุด


นางพิศมัย กฤษตวัฒนกุล
พนักงานพิมพ์ดีด 3
งานบริการยืม - คืน


นางทองเพียร มะโนคำ

(งาน Stock หนังสือ)
 


นายอภิชาติ ปัญญา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(งาน Self Access)

 
 
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา