โลโก้เว็บไซต์ สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ปีการศึกษา 2563


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา