โลโก้เว็บไซต์ วันคล้ายวันพิราลัยของเจ้าพ่อบุญวาทย์ วงษ์มานิต ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันคล้ายวันพิราลัยของเจ้าพ่อบุญวาทย์ วงษ์มานิต ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา