โลโก้เว็บไซต์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาบุคลากร มทร.ล้านนา เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว อาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา