โลโก้เว็บไซต์ สอบสัมภาษณ์รอบ3 2กค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบสัมภาษณ์รอบ3 2กค59

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 3/2559
       2 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 3/2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส....


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา