โลโก้เว็บไซต์ อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์นม โดยทำไดฟูกุนมสด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์นม โดยทำไดฟูกุนมสด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม โดยทำไดฟูกุนมสด ซาลาเปานมสด และแยมสตรอเบอร์รี่ ให้กับพนักงานโรงงานนมเชียงใหม่เฟรชมิลค์
ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา