โลโก้เว็บไซต์ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารฯ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน พร้อมพาวิสาหกิจชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ด้วยความร่วมมือระหว่าง กศน.อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา