โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปเห็ด 1115มิย63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปเห็ด 1115มิย63

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปเห็ด สร้างรายได้แก่ชุมชน
          อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา