โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์จากลำไย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์จากลำไย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์จากลำไย ให้แก่ ชุมชน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน
ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ลำพูน สวนรักษ์ดินหอม โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา