โลโก้เว็บไซต์ ห้องเรียน Smart ClassRoom | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ห้องเรียน Smart ClassRoom

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาห้องเรียนแบบ Smart ClassRoom
มหาวิทยาลัยฯได้เห็นความสำคัญด้านการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ จึงจัดทำห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อให้ต่อยอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลายเป็นธุรกิจประสบความสำเร็จได้จริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา