โลโก้เว็บไซต์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำอ้อยน้ำปลาหวานเทมเป้  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำอ้อยน้ำปลาหวานเทมเป้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำอ้อยน้ำปลาหวานเทมเป้ และน้ำพริกเทมเป้ ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา คณาจารย์สาขาจุลชีววิทยา เป็นวิทยากร และผู้ประสานงานการจัดอบร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา