โลโก้เว็บไซต์ อบรมเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง GC-Olfactory  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง GC-Olfactory

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง GC-Olfactory สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
     สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง เรื่อง เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือ GC-Olfactory สำหรับ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา