โลโก้เว็บไซต์ อบรมใช้เครื่องมือ Spectrophtometer | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมใช้เครื่องมือ Spectrophtometer

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้เครื่องมือ Spectrophtometer สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
     สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Spectrophtometer สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา