โลโก้เว็บไซต์ ทำแนวกันไฟโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทำแนวกันไฟโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมทำแนวกันไฟโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่
    เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมทำแนวกันไฟป่าในโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่ ณ บริเวณฝายเขต 5 โดยเป็น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา