โลโก้เว็บไซต์ บรรยายการแปรรูปอาหาร แก่กลุ่มสโมสรโรตารีลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บรรยายการแปรรูปอาหาร แก่กลุ่มสโมสรโรตารีลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายการแปรรูปอาหาร แก่กลุ่มสโมสรโรตารีลำปาง
    ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนายบุญคุ้ม บุญญะโสภัตนายกสโมสรโรตารีลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา