โลโก้เว็บไซต์ การทำข้าวแต๋นไส้สับปะรด และแยมสับปะรด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำข้าวแต๋นไส้สับปะรด และแยมสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น
              ด้วยความร่วมมือระหว่างห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ข้าวแต๋นทวีพรรณ อ.เกาะคา จ.ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา