โลโก้เว็บไซต์ การทำโยเกิร์ตแยมผลไม้  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำโยเกิร์ตแยมผลไม้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมโค
             ด้วยความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นมโค และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา