โลโก้เว็บไซต์ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านสบจาง ศึกษาวิธีปลูกอ้อยอินทรีย์ การเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำอ้อย จากอ้อยอินทรีย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านสบจาง ศึกษาวิธีปลูกอ้อยอินทรีย์ การเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำอ้อย จากอ้อยอินทรีย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านสบจาง ศึกษาวิธีปลูกอ้อยอินทรีย์ การเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำอ้อย จากอ้อยอินทรีย์
    ด้วยทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา