โลโก้เว็บไซต์ ลงพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้ “ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาดุกย่าง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลงพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้ “ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาดุกย่าง”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้ “ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาดุกย่าง” สร้างรายได้สู่ชุมชนบ้านวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 อาจารย์ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ และ นายพลวัฒน์ ฉัตร์เงิน อาจารย์และนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา