โลโก้เว็บไซต์ การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน
             ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา