โลโก้เว็บไซต์ ไส้กรอกเปรี้ยว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไส้กรอกเปรี้ยว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาไส้กรอกเปรี้ยว สร้างอาชีพเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงหมูดำดอยตุง
                ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา