โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมจัดรูปแบบแนวทางการพัฒนาหลักสูตร13กพ61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมจัดรูปแบบแนวทางการพัฒนาหลักสูตร13กพ61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2561
         ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา