โลโก้เว็บไซต์ สำเร็จด้วยดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Brawijaya Rajamangala International Class (BRIC) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำเร็จด้วยดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Brawijaya Rajamangala International Class (BRIC)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสำเร็จด้วยดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Brawijaya Rajamangala International Class (BRIC)
สำเร็จด้วยดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Brawijaya Rajamangala International Class (BRIC)            วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา