โลโก้เว็บไซต์ ทัศนศึกษา EIC1เมย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทัศนศึกษา EIC1เมย60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ
           หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา