โลโก้เว็บไซต์ แยมหม่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แยมหม่อน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมผลหม่อม
                  ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา