โลโก้เว็บไซต์ อุตสาหการเป็นวิทยากรลำปางฟู้ด1920ธค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อุตสาหการเป็นวิทยากรลำปางฟู้ด1920ธค59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมการลดความสูญเสีย 7 ประการ
          อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการลดความสูญเสีย 7 ประการ แก่พนักงานบริษัทลำปางฟู้ด โปรดั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา