โลโก้เว็บไซต์ การทำน้ำสลัดถั่วเหลือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำน้ำสลัดถั่วเหลือง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำสลัดถั่วเหลืองของกลุ่มโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ณ เทศบาลตำบลไทรงาม
           ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ และนายสราวุธ พรหมรุกขชาติ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา