โลโก้เว็บไซต์ แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 6-1-66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 6-1-66

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แต่งตั้งให้ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา