โลโก้เว็บไซต์ 3 -11-65 ปฐมนิเทศ นศ ไฟฟ้า ป เอก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

3 -11-65 ปฐมนิเทศ นศ ไฟฟ้า ป เอก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโท-เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียน
         วันที่ 3  พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา