โลโก้เว็บไซต์ 27-28 ตุลาคม พ.ศ.2565  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

27-28 ตุลาคม พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (Mobility of Volunteer educations : MOVE) พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา อาจารย์สังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และเจ้าหน้าที่แผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับคณาจารย์ มทร.ล้านนาเชียงราย ดำเน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา