โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร


สถช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดสถาบันฯ (สถช.) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์นวน บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1156/2567 ลง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567   ภาพ/เรียบเรียง กลุ่มงานบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน สถช. >> อ่านต่อAppropriate Technology Matching Day 2567
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 บุคลากรนักวิจัยของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ได้ส่งผลงานเข้าร่วมงาน Appropriate Technology Matching Day ของ บพท. โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสาร >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เข้าศึกษาดูงานระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมกำหนดกรอบการทำงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567

   วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะนักวิจัยและบุคลากรจากสถาบันฯ เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติของโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ภายในบริษัท พี.พี.ฟาร์ม 3 จำกัด (สาขา2) ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ พร้อมทั้งร่วมหารือกำหนดกรอบความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อสร้างความชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การกำหนดทิศทางการทำวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ประกอบการและของสถาบันวิจัยฯ ต่อ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2567

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา มีคำสั่งแต่งตั้งแต่งข้าราชการพลเรือน-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย
ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา 65/1 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.2/ว1984 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ประกอบกับมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับมติสภามหาว... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส 2567
เสาร์ 27 เมษายน 2567

          วันที่ 26 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่มา : https://www.facebook.com/AtriRmutl2565 >> อ่านต่อ


ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด
เสาร์ 27 เมษายน 2567

             ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมาลกุล และนายเอกพงษ์ หลักแต่ง ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทอง >> อ่านต่อ


การพัฒนาและสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วมเพื่อสร้างเศรษฐกิจรากฐานในพื้นที่ ประจำปี 2567
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2567

          ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุภาวดี แช่ม สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย กรอบการวิจัย "การพัฒนาและสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วมเพื่อสร้างเศรษฐกิจรากฐานในพื้นที่" ประจำปี 2567 แหล่งทุน : หน่วยบริการและจัดการทุนการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่มา : https://www.facebook.com/AtriRmutl2565 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 187


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา