โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ Re-skill Up-skill & New-skill ช่างโครงการหลวง เพิ่มทักษะระบบปรับอากาศและห้องเย็น | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ Re-skill Up-skill & New-skill ช่างโครงการหลวง เพิ่มทักษะระบบปรับอากาศและห้องเย็น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 19 เมษายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรม “การพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมและงานช่างของบุคลากรในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตรระบบปรับอากาศและห้องเย็น” ณ  ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านระบบปรับอากาศและห้องเย็น ให้กับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ มูลนิธิโครงการหลวง ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่นำไปปฏิบัติงานได้จริง และสามารถขยายผลสู่การพัฒนางานด้านงานช่างและงานวิศวกรรมของกลุ่มสถานีฯ/ศูนย์ ในการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและห้องเย็น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวงให้มีความสดใหม่ ดี อร่อย  ได้มาตรฐาน และยังเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดความสูญเสียของผลผลิต เมื่อเกิดปัญหากับระบบปรับอากาศและห้องเย็น รวมถึงการลดความสูญเสียโอกาสทางการตลาดและการสูญเสียรายได้จากการขายผลผลิต โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกิดเป็นกลไกการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Cope rate Social Responsibility) ร่วมกัน ผลักดันและก้าวสู่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีรูปแบบการขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของมูลนิธิโครงการหลวง มจธ. และ มทร.ล้านนา โดยมีอาจารย์ศรีธร อุปคำ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ศูนย์/สถานีฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2566  ณ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา