โลโก้เว็บไซต์ สิทธิในการยืมทรัพยากร | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สิทธิในการยืมทรัพยากร


นโยบายการยืม

นักศึกษา

อาจารย์

นักศึกษา ป.โท / เจ้าหน้าที่

 
หนังสือ
วารสาร
ซีดี
หนังสือ
วารสาร
ซีดี
หนังสือ
วารสาร
ซีดี
จำนวนวันในการยืม

7  วัน

-

7  วัน

1 ภาคการศึกษา

-

1 ภาคการศึกษา

30  วัน

-

30  วัน

จำนวนการยืมสูงสุด

5 รายการ

-

5 รายการ

10 รายการ

-

10 รายการ

5 รายการ

-

5 รายการ

จำนวนครั้งที่ให้ยืมต่อ

3  ครั้ง

-

3  ครั้ง

3 ครั้ง

-

3  ครั้ง

3  ครั้ง

-

3  ครั้ง

จำนวนรายการจอง

3 รายการ

-

3 รายการ

5 รายการ

-

5 รายการ

3 รายการ

-

3 รายการ

จำนวนวันให้ยืมต่อก่อนกำหนดส่ง

3  วัน

-

3  วัน

3วัน

 

3  วัน

3 วัน

-

3  วัน

จำนวนวันแจ้งเตือนก่อนกำหนดส่ง

2  วัน

-

2  วัน

2  วัน

-

2 วัน

2  วัน

-

2  วัน

จำนวนวันที่ค้างคืนทรัพยากร-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา